Województwo łódzkie chroni klimat wykorzystując OZE

Patrząc na ekologiczny krajobraz województwa łódzkiego na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaryzykować stwierdzenie, że zapotrzebowanie na tzw. „zielone inwestycje”, w tym także związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) cieszy się coraz większą popularnością wśród instytucji (np. jednostek samorządu terytorialnego, czy wspólnot mieszkaniowych), przedsiębiorców a także mieszkańców województwa łódzkiego.

Województwo łódzkie „zaraziło” się modą na ekologię, świadomość dotycząca tego, że należy wspólnie dbać o otaczające nas środowisko cały czas wzrasta i przynosi wymierne korzyści chociażby w postaci likwidacji niskiej emisji, czyli zredukowaniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wszystko to dzieje się w dużej mierze za sprawą inwestycji, które są związane z odnawialnymi źródłami energii. W niejednej gminie na terenie województwa łódzkiego zainwestowano w parki wiatrowe służące do produkcji „zielonej” energii elektrycznej przyjaznej środowisku, samorządy starają się wykorzystywać wody termalne jako ekologiczne źródła ciepła.

Przysłowiowi „Kowalscy” zainstalowali kolektory słoneczne, dzięki którym w sposób ekologiczny mogą chociażby ogrzać wodę użytkową, czy wspomóc system centralnego ogrzewania w domu, czy wymienić tak zwane piece „kopciuchy” na ekologiczne źródła ciepła, jakimi są pompy ciepła, czy piece na biomasę ciepła i w ten sposób ograniczyć emisje zanieczyszczeń do atmosfery i zmniejszyć tym samym efekt cieplarniany tak niebezpieczny dla całej naszej planety.

Artykuł ma celu prezentację wybranych inwestycji z regionu łódzkiego, które przy pomocy odnawialnych źródeł energii mają korzystny wpływ na nasz klimat i są dowodem na to, że warto postawić na tzw. „ekologiczne, zielone rozwiązania”.

GEOTERMALNY UNIEJÓW

Nazwa inwestycji: „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej dla Miasta Uniejowa – etap II”.

Podmiot realizujący: Geotermia Uniejów imienia Stanisława Olasa Sp. z o.o.

Całkowity koszt inwestycji: 16 301 717,00 PLN.

Źródła finansowania:

– kapitał udziałowy WFOŚ i GW w Łodzi,

– pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi,

– dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie

– dotacja z Gminy Uniejów,

– dotacja z EKOFUNDUSZU z Warszawy.

Lata, w których przeprowadzana była inwestycja:

1999-2001: budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej dla Miasta Uniejowa wraz z centralą ciepłowniczą na bazie wód termalnych

2004: budowa kotłowni na biomasę

Przedmiot inwestycji:

– budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej dla Miasta Uniejowa wraz z centralą ciepłowniczą na bazie wód termalnych,

– budowa kotłowni na biomasę.

Cel inwestycji:

– poprawa jakości powietrza oraz budowa scentralizowanej sieci ciepłowniczej w Uniejowie (do czasu realizacji inwestycji funkcjonowały lokalne kotłownie węglowe),

– zagospodarowanie zasobów wód termalnych występujących w Uniejowie dla celów grzewczych, energetycznych, balneologicznych, rekreacyjnych, gospodarczych i spożywczych,

– poprawa jakości życia mieszkańców,

– edukacja ekologiczna.

Ekologiczne korzyści płynące z inwestycji:

– poprawa stanu powietrza poprzez wyeliminowanie dotychczasowych zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych (SO2 – 31 t/rok; CO – 99 t/rok; NO2 – 3 t/rok; pył – 33 t/rok).

– zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego metalami ciężkimi zawartymi w odpadach (głównie w żużlu i popiele) po spalaniu węgla oraz znaczna eliminacja CO, a tym samym CO2 (produkt utlenienia CO), który jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany.

Gospodarcze korzyści płynące z inwestycji:

Energię geotermalną wykorzystuje się na różnorodnych polach w wielu gałęziach gospodarki:

– przy ogrzewaniu budynków, a także całych regionów mieszkalnych lub przemysłowych. „W przypadku systemów ogrzewających budynki za pomocą pompowania wód termalnych zazwyczaj ma się do czynienia z temperaturą ok. 600 C lub wyższą. Wodę termalną wydobywa się otworami wiertniczymi (odwiertami). Po odebraniu ciepła przez wymiennik woda zatłaczana jest otworem chłonnym z powrotem do złoża (system dwuotworowy) lub odprowadzana do cieków powierzchniowych (system jednootworowy).

System dubletu geotermalnego, zastosowany również w Uniejowie, zapewnia praktyczną nieskończoność źródła, jako że wykorzystana woda wraca do złoża, gdzie ponownie zwiększy swą temperaturę i będzie mogła być powtórnie wykorzystana” mówi Jacek Kurpik – Prezes Zarządu Spółki Geotermia Uniejów im. S. Olasa Spółka z o. o.

– przy produkcji prądu elektrycznego,

– w suszarnictwie i w rolnictwie (następuje zwiększenie produkcji przez podgrzewanie szklarni).

– w balneologii (sanatoria),

– w rekreacji (baseny termalne),

– przy produkcji kosmetyków takich jak kremy, balsamy do ciała, mgiełki.

Społeczne korzyści płynące z inwestycji:

– poprawa jakości życia mieszkańców.

Edukacyjne korzyści płynące z inwestycji:

Statut Spółki przewiduje prowadzenie działalności związanej z edukacją ekologiczną poprzez:

promowanie walorów wód geotermalnych będących środkiem leczniczym oraz alternatywnym źródłem energii wśród zwiedzających Geotermię naukowców, studentów, uczniów oraz przedszkolaków,

udział w konferencjach i targach ekologicznych,

– wydawanie folderów i ulotek promocyjnych,

– stworzenie i udostepnienie ścieżki edukacyjnej.

Z pewnością działalność edukacyjna Spółki wpłynęła na popularyzację korzystania z OZE oraz na fakt, że wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii na przykładzie Geotermii Uniejów  stało się tematem prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wielu innych opracowań.

Dlaczego warto chronić klimat inwestując w OZE?

„Ochrona klimatu Ziemi jest podstawowym obowiązkiem każdego człowieka. Zastąpienie mediów konwencjonalnych, tj. węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej oraz gazu, odnawialnymi źródłami energii pozwala na ograniczenie zanieczyszczania powietrza przede wszystkim w związki węgla, siarki, azotu i pyły. Należy przeznaczać jak największe środki na rozbudowę źródeł energii pozyskiwanej z mediów odnawialnych, takich jak woda geotermalna i powierzchniowa (elektrownie wodne), wiatr, słońce i biomasa, co pozwoli na znaczną poprawę stanu powietrza atmosferycznego i tym samym wpłynie na stan zdrowia ludzi” Jacek Kurpik – Prezes Zarządu Spółki Geotermia Uniejów im. S. Olasa Spółka z o. o.

Pompy obiegowe w kotłowni Geotermii Uniejów, fot. Jacek Kurpik

OZE W ZIELONYM DOBIESZKOWIE

Nazwa inwestycji: „Wykonanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania termomodernizowanych obiektów OHP w Dobieszkowie”.

Podmiot realizujący: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna w Warszawie na rzecz jednostek organizacyjnych w Dobieszkowie. Przedsięwzięcie zrealizowano w Ośrodku Szkolenia Zawodowego
w Dobieszkowie oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie

Całkowity koszt inwestycji: 5 037 900,00 PLN.

Źródła finansowania:

– środki z WFOŚiGW w Łodzi,

– środki własne.

Lata, w których przeprowadzana była inwestycja:

2012-2013

Przedmiot inwestycji:

Wykonanie odnawialnych źródeł energii tj.:

– kolektorów słonecznych,

– pompy ciepła z dolnym źródłem tj. odwiertami,

– powietrznej pompy ciepła,

– biomasy (pellet),

– instalacji fotowoltaicznej.

Na terenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie wybudowano nową w pełni ekologiczną kotłownię, która została wyposażona m.in. w:

– kocioł na biomasę,

– kocioł opalany suchymi liśćmi, zrębkami,

– pompę ciepła gruntowo – wodną,

– pompę ciepła powietrze – woda,

– instalację kolektorów słonecznych,

– agregat prądotwórczy,

– instalację spalinową z wentylatorem,

– pomieszczenie przeznaczone na magazyn biomasy,
– zbiorniki buforowe, zbiorniki ciepłej wody użytkowej (c.w.u),

– zasobniki na c.w.u.,

– zespół paneli fotowoltaicznych.

W przypadku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie wykonano przebudowę istniejącej kotłowni, która została wyposażona m.in. w:

– kocioł na biomasę,

– instalację kolektorów słonecznych,

– agregat prądotwórczy,

– zespół paneli fotowoltaicznych,

– pomieszczenie przeznaczone na magazyn biomasy.

Cel inwestycji:

– wykonanie ekologicznej kotłowni opartej na odnawialnych źródłach energii i wyeliminowanie istniejącej, lecz nieefektywnej wykorzystującej paliwo tradycyjne, jakim jest węgiel.

Ekologiczne korzyści płynące z inwestycji:

– poprawa gospodarki cieplnej obiektu,

– poprawa bilansu energetycznego całego obiektu,

– oszczędność energii cieplnej,

– zmniejszenie ilości pyłów i gazów emitowanych do powietrza.

Gospodarcze korzyści płynące z inwestycji:

– utworzenie w pełni odnawialnej i ekologicznej kotłowni. Nie przyniosła ona jeszcze spodziewanych efektów ekonomicznych, jednakże w planach jest wymieniana grzejników z żeliwnych na nowoczesne we wszystkich istniejących obiektach.

Społeczne korzyści płynące z inwestycji:

– poprawa jakości powietrza atmosferycznego, co w efekcie ma duży wpływ na zdrowie mieszkańców gminy Stryków.

Dlaczego warto chronić klimat inwestując w OZE?

„Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym parku, gdzie jest kilka pomników przyrody i piękna aleja dębowa, a także około 100 metrów od Rezerwatu Przyrody Struga Dobieszkowska. To jest szczególne zobowiązanie do dbałości o ekologię w naszym otoczeniu. OZE to gwarantują”. Rafał Jóźwiak – dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie.

Kotłownia ekologiczna w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie, fot. Maciej Bauer

Inwestycje w odnawialne źródła energii to niewątpliwie inwestycje w naszą wspólną lepszą przyszłość. Postępująca degradacja środowiska naturalnego wywołana poprzez emisję zanieczyszczeń do atmosfery, zmiany klimatyczne wywołane poprzez efekt cieplarniany bardzo niekorzystnie wpływają na kondycję otaczającej nas przyrody.

Opisane w niniejszym artykule inwestycje pokazują, że inwestycja w OZE przynosi korzystne efekty zarówno dla środowiska, jak i dla nas samych – dzięki temu możemy żyć w bardziej ekologicznym otoczeniu i oddychać świeższym, a przede wszystkim zdrowszym powietrzem.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo