WSPARCIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

W
ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ze względu
na swój pozytywny wpływ na otaczające nas środowisko rolnictwo
ekologiczne było wspierane głównie w ramach programów
rolnośrodowiskowych.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 zwrócono większą uwagę na wsparcie działań rynkowych, a
działanie rolnośrodowiskowe zostało zmodyfikowane. W ramach PROW
2007-2013 planuje się uruchomienie dwóch działań z osi pierwszej
nakierowanej na wsparcie rolnictwa ekologicznego tj: „uczestnictwo
rolników w systemach jakości żywności” oraz „działania informacyjne i
promocyjne”. Działania w ramach osi pierwszej nakierowane są na poprawę
konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Pomoc w ramach działań
wynika z założenia, że wspieranie sektora rolnictwa ekologicznego może
być sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Oczywiście
ekologiczni producenci rolni mogą również korzystać, na zasadach
ogólnych, z innych działań przewidzianych w programie.

 • Program rolnośrodowiskowy
   
  W
  ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 w ramach
  pakietu "rolnictwo ekologiczne" wsparcie udzielane było w 8 wariantach:
  uprawy rolnicze, trwałe użytki zielone, uprawy warzywnicze, uprawy
  sadownicze w tym jagodowe. Wszystkie warianty występują w dwóch
  wersjach – z certyfikatem zgodności i bez tj. w okresie przestawiania.
   
  W
  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w pakiecie
  rolnictwo ekologiczne w działaniu rolnośrodowiskowym jest już 12
  wariantów: Uprawy rolnicze, Trwałe użytki zielone, Uprawy warzywne,
  Uprawy zielarskie, Uprawy sadownicze i jagodowe i Pozostałe uprawy
  sadownicze i jagodowe. Wszystkie warianty występują oczywiście w dwóch
  wersjach – z certyfikatem zgodności i bez tj. w okresie przestawiania.
  Wprowadzono, w porównaniu do wymagań określonych w PROW 2004-2006,
  dodatkowe wymogi dotyczące przeznaczenia plonu oraz wykonywanych
  zabiegów agrotechnicznych oraz jakości wykorzystywanego materiału
  szkółkarskiego. 
    
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
  w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem
  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 200) 
      
  Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4:
  Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
     
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
    
  W
  ramach działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”
  refundowane są koszty stałe związane z uczestnictwem w wybranym
  systemie jakości żywności. Dopuszcza się wsparcie dla następujących
  systemów: system Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń
  Geograficznych, Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, produkcja
  ekologiczna oraz produkcja integrowana. W ramach działania można
  zwracać producentowi rolnemu (rolnikowi) „koszty stałe” związane z
  funkcjonowaniem w ramach systemu. Jako koszty stałem mogą być
  zakwalifikowane trzy rodzaje kosztów: 
  – koszty poniesione na wprowadzenie wspieranego systemu jakości żywności, 
  –  roczna składka za udział w tym systemie, 
  –  koszty związane z wydatkami na wymagane kontrole sprawdzenia zgodności z wymaganiami systemu.

  W
  ramach działania wsparcie przysługuje wyłącznie producentom rolnym
  wytwarzającym produkty rolne przeznaczone do spożycia. Odchodzi się
  zatem od biernego wspierania producentów rolnych, którzy nie wytwarzają
  produktów w celu wprowadzenia ich do obrotu. W przypadku rolnictwa
  ekologicznego maksymalne wsparcie zostało określone na poziomie 996 zł
  rocznie dla producenta. Przewidywany budżet działania w ramach PROW
  2007 – 2013 wynosi 100 mln euro. 
   
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 stycznia 2008 r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
  pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach
  jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
  2007—2013 (Dz.U. 2008, Nr 20, poz. 119)

    

 • Działania informacyjne i promocyjne
    
  Celem
  działania „Działania informacyjne i promocyjne” jest prowadzenie
  różnego typu działań związanych z promocją i informowaniem o produktach
  uczestniczących w systemach jakości żywności. W ramach tego działania
  mogą być wspierane wyłącznie systemy, które są wspierane w ramach
  działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”,
  jednakże zakres działania jest szerszy i dotyczy nie tylko produktów
  rolnych ale i środków spożywczych. Mogą być zatem podejmowane działania
  związane np. z promocją ekologicznego pieczywa. Beneficjentem w tym
  przypadku, nie są poszczególni producenci rolni jak w przypadku
  poprzedniego działania, ale szeroko rozumiane grupy producentów.
  Uruchomienie tego działania jest o tyle istotne, że poprzez przyjęte
  założenia wymusza ono organizowanie się i skupianie się producentów.
  Obecnie jedną z barier rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce
  są trudności z uzyskaniem dużych partii produktów o zbliżonych
  parametrach, wynikające z braku organizacji wśród rolników. Przetwórcy
  mają duże trudności z uzyskaniem ilości produktów, których
  przetworzenie byłoby opłacalne. Wprowadzenie rozwiązania wymuszającego
  zakładanie grup i jednoczenie się producentów ma na celu likwidowanie
  tej bariery.
   
  Grupy producentów otrzymują pomoc w formie
  refundacji 70% kosztów kwalifikowanych (bez podatku VAT) na działania
  nie dłuższe niż 2 lata. Nie wprowadzono limitów, co do wielkości
  budżetu w ramach poszczególnych działań. Za koszty kwalifikowane uznano
  np. koszty reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach,
  koszty promocji w punktach sprzedaży, koszty przygotowania stoisk i
  materiałów reklamowych, koszty udziału w pokazach, wystawach i targach,
  koszty organizacji szkoleń i konferencji, koszty prowadzenia serwisu
  internetowego, koszty najmu powierzchni reklamowej, koszty publikacji
  broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych.
  Za koszty kwalifikowane uznawany jest również koszty zakupu rzeczowych
  aktywów obrotowych i koszty najmu środków trwałych albo amortyzacji
  zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej
  opłacalny lub najem jest niemożliwy. Jako koszty kwalifikowane uznaje
  się również koszty podróży, koszty noclegu i koszty diet. Przewidywany
  budżet działania w ramach PROW 2007 – 2013 wynosi 30 mln euro.
    
  Wsparcie
  działań prorynkowych, zmierzających do zwiększenia towarowości
  produktów rolnictwa ekologicznego poprzez „działania informacyjne i
  promocyjne” oraz „uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”
  jest bardzo istotne. 
    
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 stycznia 2008 r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
  w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego
  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008, Nr
  20, poz. 118)

www.minrol.gov.p

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo