• Bez kategorii
  • 0

Odpady z remontów

Odpady z remontów mogą być odbierane od mieszkańców przez przedsiębiorców, w szczególności przez tych, z którymi właściciele lub zarządzający nieruchomościami podpisali umowę na odbierania odpadów komunalnych.

Przedsiębiorcy ci są zobowiązani ustawą do odbierania selektywnie zebranych odpadów. Odpady powstałe w wyniku remontu należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie. Powinny być niezwłocznie usunięte po wypełnieniu kontenera lub po zakończeniu remontu.

Zabronione jest spalanie frakcji palnych z odpadów pochodzących z remontów.

Ecoportal.com.pl

Może Ci się również spodoba