Dlaczego zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest tak ważne?

Kiedy chce się przetwarzać odpady, najpierw trzeba uzyskać zezwolenie, które określi warunki na jakich można prowadzić taką działalność. Inaczej będzie ona po prostu niezgodna z prawem. Warto wiedzieć, że działalność wymagająca uzyskania zezwoleń na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów może być (oczywiście na wniosek posiadacza tych odpadów) objęta jednym zezwoleniem.

Co trzeba wiedzieć o zezwoleniach na przetwarzanie odpadów?

Przetwarzanie odpadów polega między innymi na:

1. Odzyskiwaniu surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Dzieje się to w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym albo innym („recykling”).
2. Unieszkodliwianiu odpadów w instalacjach technicznych. Dzieje się to m.in. poprzez spalanie albo poprzez ich odpowiednie składowanie.

Przetwarzając odpady, czyli surowce wtórne przedsiębiorstwa przyczyniają się do:
– ochrony zasobów naturalnych – przez powtórne wykorzystywanie konkretnych surowców,
– redukcję ilości miejsca potrzebnego na składowiska,
– ograniczenia wykorzystywania surowców pierwotnych,
– uzyskania dodatkowych źródeł energii.

Zarówno odpady, jak i procesy technologiczne jakie prowadzone są w instalacjach gdzie przetwarzane są odpady, mogą być zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Z racji tego, dla prowadzenia tego rodzaju działalności konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia.
Tego rodzaju zezwolenie (na przetwarzanie odpadów) jest wydawane na wniosek posiadacza odpadów. Taka osoba/przedsiębiorca sprawę załatwić może albo listownie albo podczas wizyty w urzędzie. Co ważne, planując działalność wymagającą zezwoleń zarówno na zbieranie jak i przetwarzanie odpadów, można złożyć wniosek o jedno (wspólne) zezwolenie – wtedy podaje się w nim dane niezbędne dla obu zezwoleń.

Jak uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Po pierwsze, całą sprawę należy załatwić jeszcze przed podjęciem działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Sam wniosek, w zależności od miejsca przetwarzania odpadów, składa się do:

a) marszałka województwa, kiedy przedsięwzięcie:
– może znacząco wpłynąć na środowisko,
– dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne, które poddaje się odzyskowi w procesie polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych,
– dotyczy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji, które określone są w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
b) starosty – we wszystkich pozostałych przypadkach,
c) regionalnego dyrektora ochrony środowiska – kiedy mowa jest o przetwarzaniu odpadów na terenach zamkniętych.

 

Warto jednak wiedzieć, że istnieją przypadki, w których nie trzeba się starać o zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Jest tak kiedy:
– posiada się pozwolenie zintegrowane, które obejmuje przetwarzanie odpadów,
– posiada się pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które obejmujące zbieranie albo przetwarzanie odpadów.

Natomiast jeśli chodzi o to, kto jest zwolniony z uzyskania omawianego tutaj zezwolenia (co określa ustawa), są to podmioty takie jak: osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady jedynie na własne potrzeby.

Osoby składające wniosek o zezwolenie, jak było już wspomniane wcześniej, muszą to zrobić jeszcze przed podjęciem działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Wiosek składa się z kilkunastu dokumentów i załączników. W przygotowaniu wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz wszelkich formalności pomaga firma Eko Projekt. O jej ofercie można więcej przeczytać na tej podstronie – https://www.eko-projekt.com/oferta/gospodarka-odpadami-wytwarzanie-odpadow

Czemu zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest tak istotne?

Odpowiedź jest prosta: bez niego danego przedsiębiorcę mogą dotknąć sankcje karne. Obowiązki związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, jaką muszą realizować przedsiębiorcy są szerokie i różnorodne. W związku z tym, brak zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a więc nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, może wiązać się z następującymi sankcjami:

– Przekazywanie odpadu podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia na transport/zbieranie/przetwarzanie odpadów grozi aresztem albo grzywną.
– Zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia (albo z nim niezgodne) podlega karze pieniężnej w wysokości od 1,000 złotych do nawet 1,000,000 złotych.
– Przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia albo przetwarzanie ich niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, podlega (administracyjnej) karze pieniężnej w wysokości od 1,000 do 1,000,000 złotych.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest ważne oczywiście także ze względów środowiskowych. I tak na przykład, kiedy we wskazanym wniosku wymienione rodzaje odpadów nie są wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą one powodować dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska, to urząd może wezwać jeszcze raz – do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości tych odpadów. Trzeba też wiedzieć, że kiedy składa się wniosek o zezwolenie na przetwarzanie: zakaźnych odpadów medycznych albo weterynaryjnych, to urząd wystąpi wtedy do Głównego Inspektora Sanitarnego o zgodę na dopuszczenie instalacji (albo urządzenia) do unieszkodliwiania tychże odpadów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest tak ważne, że jeszcze przed jego wydaniem, urząd wystąpi też z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Następnie osoba składająca wniosek otrzymuje od WIOŚ postanowienie w sprawie spełniania albo nie spełniania przez instalację wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Dopiero później można uzyskać zezwolenie – które wydawane jest na czas oznaczony (maksymalnie 10 lat).

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo