Fundusze Strukturalne – wsparcie przedsięwzięć turystycznych

W obecnie przygotowywanym dokumencie Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wsparcie dla rozwoju turystyki na poziomie krajowym przewidziane jest w ramach:

 • Priorytetu 4. Inwestycje – Działanie 4.5. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym;
 • Priorytetu 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – Działanie 6.3. Promocja wlorów Polski.

Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Celem działania jest:

 • Wsparcie projektów inwestycyjnych o charakterze ponadregionalnym dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych.
 • dofinansowanie inwestycji mających na celu wzmocnienie konkurencyjnych projektów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności produktów sieciowych;
 • wspieranie projektów punktowych, dotyczących największych atrakcji turystycznych Polski, przyciągających turystów z kraju i z zagranicy oraz stanowiących o konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na międzynarodowym rynku turystycznym.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i zrzeszenia, przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu tworzący lub realizujący wspólne przedsięwzięcie.

  Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty, zakładające inwestycje w:

 • budowę lub rozbudowę obiektów konferencyjno-kongresowych,
 • budowę lub rozbudowę obiektów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym na terenie uzdrowisk,
 • budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej,
 • zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne,
 • budowę lub rozbudowę sieci obiektów noclegowych, gastronomicznych i towarzyszącej turystyki kwalifikowanej,
 • budowę lub rozbudowę kompleksowych szlaków turystycznych rozumianych jako: zespół bazy noclegowej, gastronomicznej, informacyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej (paraturystycznej) w tym np. wypożyczalni sprzętu turystycznego, skupionej wokół atrakcji turystycznych tworzących rdzeń szlaku.

Szczególne znaczenie będą miały projekty:

 • przyczyniające się do kompleksowego zagospodarowania turystycznego terenu, realizowane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz realizowane przez grupę podmiotów wspólnie ze sobą kooperujących (jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu).
 • w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach wsparcie zostanie udzielone na wsparcie projektów punktowych o szczególnym znaczeniu dla turystyki polskiej, mających przynajmniej znaczenie ponadregionalne.

Podstawowe kryteria wyboru projektów:

lokalizacja projektu na obszarze co najmniej 2 regionów (za wyjątkiem projektów punktowych),

 • wartość projektów co najmniej 20 mln PLN,
 • liczba korzystających z obiektu – co najmniej 100 tys. osób rocznie,
 • kooperacja podmiotów w zakresie realizowanego projektu (jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu),
 • zgodność z zapisami dokumentów programowych, szczególnie ze Strategią Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013 oraz strategią rozwoju turystyki w regionie,
 • zgodność z celem i zakresem merytorycznym działania oraz zasadność realizacji projektu,
 • wpływ nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
 • zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego,
 • zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym skierowanych do specyficznych grup turystów (dzieci, niepełnosprawnych, ludzi starszych etc.), a także wpisujących się w realizację polityk horyzontalnych UE

(równość szans, ochrona środowiska, rozwój ITC).

Promocja walorów turystycznych Polski

Celem działania jest:

 • Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez promocję zagranicą produktów turystycznych o zasięgu ponadregionalnym.

Działanie polega na wsparciu projektów w zakresie promocji i rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych w szczególności poprzez:

 • wsparcie badań marketingowych zakończonych kampanią marketingowa i wykorzystanie wyników badań w kampaniach promocyjnych,
 • tworzeniu nowej oferty produktowej i usługowej (tworzenie i rozwój nowych typów i grup produktów i usług turystycznych),
 • wsparcie doradztwa i szkoleń w dziedzinie tworzenia i promocji produktów turystycznych na rynku krajowym i zagranicznym,
 • wsparcie działań dotyczących promocji polskich produktów turystycznych zagranicą,
 • tworzenie i koordynację ogólnopolskiego systemu rezerwacji i systemu informacji turystycznej.

Wsparciem zostaną objęte:

 • projekty doradcze w zakresie tworzenia systemu rezerwacji i systemu informacji, a także projekty doradcze związane z opracowaniem i realizacją strategii promocji produktu turystycznego.
 • projekty szkoleniowe z zakresu tworzenia strategii i planów promocji, przeprowadzania badań marketingowych, kampanii reklamowych, tworzenia, rozwijania i promocji produktów turystycznych, obsługiwania systemów rezerwacyjnych i informacyjnych.
 • projekty inwestycyjne w zakresie niezbędnym do stworzenia ogólnopolskiego systemu rezerwacji i systemu informacji turystycznej.
 • projekty marketingowe w zakresie planowania i realizacji badań marketingowych, przygotowania strategii promocji, przygotowania materiałów promocyjno informacyjnych, multimedialnych kampanii promocyjnych, systemów identyfikacji wizualnej.

Kryteria wyboru projektów:

 • minimalna wartość projektu 100 tys. euro.
 • trwałość efektów projektu w czasie,
 • znajomość potrzeb grupy docelowej i dopasowanie projektu do tych potrzeb,
 • realizacja polityk horyzontalnych UE (równość szans, ochrona środowiska, budowa społeczeństwa informacyjnego.

Prognozowane kierunki rozwoju turystyki:

 • zwiększanie ilości krótkich wyjazdów i wypoczynku weekendowego,
 • rozwój obszarów i przedsiębiorstw oferujących bogatą ofertę, zapewniające różnorodne atrakcje,
 • wzrost zainteresowania turystyką aktywną i sportem,
 • zwiększanie znaczenia wypoczynku łączącego aktywne spędzanie czasu oraz rehabilitację i poprawę zdrowia.

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo