Od 1 września ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie Rent strukturalnych

Dzięki staraniom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego prowadzonym w Komisji Europejskiej udało się wynegocjować i wygospodarować w budżecie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dodatkowo ponad 365 mln euro na przeprowadzenie naboru wniosków o wsparcie z działania „Renty strukturalne”. Rozpoczynający się 1 września br. nabór wniosków o przyznanie rent będzie ostatnim przeprowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach realizacji PROW 2007-13. Z szacunków ministerstwa i Agencji wynika, że renty będzie mogło otrzymać ponad 6 tysięcy rolników, którzy przekażą swoje grunty następcom* lub też przekażą je innym rolnikom na powiększenie ich gospodarstw i zrezygnują z prowadzenia działalności rolniczej.

Wnioski o przyznanie „Rent strukturalnych” będą przyjmowały Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 do 10 września br. Termin ten został podany do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja 30 lipca, za pośrednictwem dziennika o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz na stronie internetowej ARiMR.

Wnioski o przyznanie rent należy składać do kierownika Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wnioskodawcy. W przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego powiatu, należy sprawdzić, w którym z nich znajduje się największa część użytków rolnych należących do danego gospodarstwa i wniosek należy złożyć w tym właśnie biurze powiatowym ARiMR. Dokumenty można składać osobiście, wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską.

O tym, komu zostanie przyznana renta strukturalna nie będzie decydowała kolejność złożonych wniosków. Pomoc przyznawana będzie bowiem według liczby przyznanych punktów rankingowych. Najwyżej punktowane będą te wnioski, w których rolnicy przekażą największą powierzchnię użytków rolnych i dodatkowo powierzchnia nowopowstałego gospodarstwa będzie największa. W systemie punktowym, uwzględniającym m.in. specyfikę struktury agrarnej w poszczególnych województwach, maksymalnie można dostać 100 punktów. Przykładowo w województwie mazowieckim można uzyskać 50 punktów za przekazanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych większej niż 3-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie (8,44), czyli powyżej 25,32 ha. Dodatkowe 40 punktów można otrzymać, gdy powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu będzie większa niż 5-krotność tej samej średniej, czyli powyżej 42,20 ha. Za przekazanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych większej od średniej krajowej otrzymuje się 5 punktów a kolejne 5 punktów, gdy przejmujący nie ma ukończonych 40 lat.

Przyjęte zasady udzielania wsparcia sprawiają, że nie ma żadnego powodu do tworzenia kolejek przed Biurami Powiatowymi ARiMR, bo kolejność złożenia wniosków nie będzie miała znaczenia.

Rolnik może otrzymać „Rentę strukturalną” jeśli spełnia kilka warunków. Takie wsparcie mogą otrzymać osoby, które ukończyły 55 rok życia, przy czym nie osiągnęły wieku emerytalnego i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wymagane jest, aby rolnik prowadził działalność rolniczą nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku i podlegał w tym okresie oraz w dniu złożenia wniosku ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników (w KRUS). Nie można zalegać z zapłatą należności do KRUS z tytułu tego ubezpieczenia. Wnioskodawca musi również posiadać numer producenta w prowadzonej przez ARiMR ewidencji producentów. Gospodarstwo rolne przeznaczone do przekazania powinno mieć co najmniej 3 hektary użytków rolnych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, a w pozostałych województwach minimum – 6 hektarów. Ponadto powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa (docelowego), które powstanie po przejęciu gruntów przez nowego właściciela nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (obecnie jest to 10,15 ha). Natomiast, jeśli w zamian za rentę rolnik przekazuje więcej niż 10 ha użytków rolnych, to wielkość docelowego gospodarstwa, w którego skład wejdą jego grunty, musi być większa co najmniej o 10 proc. od przekazywanego gospodarstwa. Wnioskujący o rentę strukturalną oraz jego małżonek powinni przekazać wszystkie użytki rolne, stanowiące zarówno ich współwłasność jak i własność odrębną. Mogą jednak pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem i prowadzić tam działalność rolniczą, służącą wyłącznie zaspokajaniu ich własnych potrzeb oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Gospodarstwo trzeba przekazać w całości poprzez przeniesienie jego własności na rzecz jednego rolnika, który posiada już gospodarstwo rolne bądź na następcę*. Przejmujący gospodarstwo rolne powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej. Wyjątkiem jest w tym przypadku przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz następcy bo wtedy warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych może być spełniony w terminie 3 lat od daty otrzymania decyzji przyznającej pomoc w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Kolejny warunek polega na tym, że przejmujący gospodarstwo rolne nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty, gdyż musi zobowiązać się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez co najmniej 5 lat. Konieczne jest również złożenie wniosku o wpis do ewidencji producentów, a w przypadku następcy-przedłożenie w Agencji planu rozwoju gospodarstwa.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł. Zostanie ona zwiększona o 676 zł, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Istnieje również możliwość zwiększenia kwoty renty o kolejne 102 zł, jeśli przekazane zostanie gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat. Przyznana kwota renty strukturalnej wypłacana będzie za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym wnioskodawca przekazał gospodarstwo rolne i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia 65 roku życia.

Departament Komunikacji Społecznej

*Następca – osoba która nie prowadziła gospodarstwa wcześniej i dopiero zacznie prowadzenie działalności rolniczej po przejęciu gospodarstwa od wnioskodawcy i przed wydaniem decyzji o przyznaniu renty strukturalnej poprzedniemu właścicielowi, otrzymała decyzję o przyznaniu premii z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

arimr.gov.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo