Podstawowe wymogi w składowaniu odpadów

Odwiecznym problemem naszej cywilizacji było i do dziś jest powstawanie odpadów zarówno produkcyjnych jak też komunalnych. Wraz ze wzrostem populacji, a co za tym idzie także konsumpcji społeczeństw zjawisko to urosło do gigantycznych rozmiarów. Na chwilę obecną w ekologii jest to jedne z najtrudnieszych a zarazem najistotniejszych problemów dla dalszego bytu ludzi na naszej planecie.

    Wybór lokalizacji składowisk z uwzględnieniem rodzajów odpadów i zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska, uwzględniającymi m.in. walory przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne.

    Rozpoznanie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych na terenie planowanego składowiska i w jego otoczeniu.

    Wykonanie specjalistycznych badań gruntów i wód oraz ocena stateczności składowisk.

    Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej.

    Ocena możliwości wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych na składowiska odpadów.

    Opracowanie koncepcji rozbudowy istniejących składowisk odpadów komunalnych.

Państwowy Instytut Geologiczny jest wykonawcą Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, w ramach której opracowywana jest warstwa tematyczna pt. Składowanie odpadów. Przedstawia ona m.in. rozmieszczenie istniejących składowisk odpadów oraz miejsca o optymalnych warunkach do lokalizacji nowych składowisk.

MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW

    Opracowanie projektu kompleksowego monitoringu składowisk odpadów, przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu ich eksploatacji oraz jego realizacja, w tym m.in.:

        lokalizacja i wykonanie otworów obserwacyjnych (piezometrów) dla wód podziemnych,

        pomiar poziomu wód podziemnych w piezometrach,

        wyznaczenie miejsc poboru próbek wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gruntów do badań monitoringowych i ustalenie parametrów wskaźnikowych wymagających obserwacji,

        ustalenie tła geochemicznego wód powierzchniowych i podziemnych w miejscach, które według zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska odpadów są wskazane do obserwacji, 

        badanie osiadania powierzchni składowisk odpadów, 

        morfologia odpadów komunalnych,

        pobór próbek i badanie parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych m.in.: odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), metale ciężkie (Cu, Zn, Pb, Cr +6, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

    Opracowywanie okresowych sprawozdań z prowadzonego monitoringu.

Centralne Laboratorium Chemiczne Państwowego Instytutu Geologicznego jest jednym z największych akredytowanych laboratoriów chemicznych w kraju. Posiada certyfikat PCA Nr AB 283 w dziedzinie badań: środowisko, chemia, potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 dotyczącej kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących. Zakres akredytacji obejmuje 32 procedury badawcze dotyczące oznaczania 346 cech w próbkach wody, ścieków oraz próbkach stałych geologicznych i środowiskowych.

BADANIE ZANIECZYSZCZENIA

    Badanie składu wód odciekowych w miejscu icg gromadzenia, przed ich oczyszczeniem.

     Badanie składu oczyszczonych wód odciekowych w celu kontroli skuteczności procesu oczyszczenia.

    Badanie przenikania zanieczyszczeń ze składowisk odpadów do gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych: badanie zasięgu strefy zanieczyszczeń oraz zmian zachodzących w koncentracji, kierunkach i prędkości przepływu.

Ecoportal.com.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo